ทัวร์โปรตุเกส สเปน 10 วัน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 10 วัน

DAY 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ - ลิสบอน (โปรตุเกส)

DAY 2 กรุงโดฮา - กรุงลิสบอน (โปรตุเกส) - ซินทรา - พระราชวังหลวง - แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโรนิมอส - อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - หอคอยเบเล็ง - ย่านไบร์โร อัลโต

DAY 3 กรุงลิสบอน - เซบียา (สเปน) - วิหารแห่งเมืองเซบียา - หอคอยทองคำพลาซา เด เอสปันญา - ระบำฟลาเมงโก

DAY 4 เซบียา - กรานาดา - พระราชวังอะลัมบรา - จัตุรัสซานต้า อานา

DAY 5 กรานาด้า - คอร์โดบ้า - สุเหร่าเมซกีต้า - สะพานโรมัน ปูเอเต โรมาโน - โตเลโด้

DAY 6 โตเลโด้ - ประตูเมืองบีซากรา - มหาวิหารแห่งโตเลโด - เซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - ปราสาทอัลกาซาร์ - กรุงมาดริด

DAY 7 เอสปันย่าสแควร์ - จัตุรัสซีเบเลส - จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล - พลาซ่า มายอร์

DAY 8 มาดริด - รถไฟความเร็วสูง AVE - บาร์เซโลน่า - เขามอนต์จูอิก - ถนนราลัมบรา

DAY 9 บาร์เซโลน่า -มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย- City of Gaudi - ดูไบ

DAY 10 ดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1 กรุงเทพ - ดูไบ - ลิสบอน (โปรตุเกส)

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่พีเอสพีทัวร์คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความ
สะดวกเช็คอินเอกสารและสัมภาระก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก

2 กรุงโดฮา - กรุงลิสบอน (โปรตุเกส) - ซินทรา - พระราชวังหลวง - แหลมโรก้า
มหาวิหารเจอโรนิมอส - อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - หอคอยเบเล็ง - ย่านไบร์โร อัลโต

คณะบินสู่ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (ใช้เวลาในการเดิน
ทาง 6 ชั่วโมง 45 นาที)

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงดูไบ ประเทศอาหรับเอมิเรสต์ เจ้าหน้าที่พีเอสพี
ทัวร์ อํานวยความสะดวกนำคณะเปลี่ยนเครื่อง

คณะบินสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon)โดยเที่ยวบินที่ EK 191 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 50 นาที)
12.35 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal)(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระแล้ว

บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30นาที)

เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของโปรตุเกส (Portugal) เป็นที่ตั้งของปราสาทเพน่า (Pena Castle) พระราชวังแห่งชาติ (National Palace) พระราชวังเคลุซ(Queluz) ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995

นำท่านชมตัวเมืองเก่าซินทราที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เขตเมืองเก่าที่มีถนนปูลาดด้วยอิฐและหินแกรนิต

นำคณะเดินทางสู่ชายฝั่งตะวันตก นำชมจุดที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่สุดของทวีปยุโรปที่ แหลมโรก้า Cabo Da Roca เชิญท่านรับประกาศนียบัตร ผู้พิชิตแผ่นดินตะวันตกสุดของยุโรป พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนำคณะเดินทางเข้าสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon)เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส (Portugal)ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian Peninsula)นำท่านเที่ยวชม กรุงลิสบอน (Lisbon)เมืองหลวงอันเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปีของโปรตุเกส (Portugal)เมืองได้รับการ บูรณะขึ้นมาใหม่ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ลิสบอน (Lisbon) มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

นำคณะเข้าชม มหาวิหารเจอโรนิมอส(Mosteiro dos Jeronimos) อีกหนึ่งมรดกโลกที่สำคัญอยู่ใน เขตเบเล็ง (Belem) มหาวิหารงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างถึง 70 ปี และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นสถานที่ฝังร่างของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

จากนั้นแวะไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ (Monument to the Discoveries) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อเฉลิมพระชนมายุครบ 500 ปี ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรือสำรวจรอบโลก แวะถ่ายรูปกับ หอคอยเบเล็ง (Torre de Belem) หอคอยที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลิสบอน (Lisbon) สร้างขึ้นในปี 1515 เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส

จากนั้นนำคณะเข้าสู่ ย่านไบร์โร อัลโต (Bairro Alto)เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้ามากว่า 400 ปีที่เข้ามาค้าขายกับโปรตุเกส (Portugal) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ร้านกาแฟ แหล่งนัดพบของศิลปิน และนักเขียน

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Lisbon Hotel หรือเทียบเท่า

3 กรุงลิสบอน - เซบียา (สเปน) - วิหารแห่งเมืองเซบียา - หอคอยทองคำพลาซา เด เอสปันญา - ระบำฟลาเมงโก

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

เช้านี้ นำคณะออกเดินทางแต่เช้า เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซวิลล์ หรือเซบียา (Seville) ประเทศสเปน (ระยะทาง 460 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีย่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก

บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำคณะเข้าชม วิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville Cathedral)มีขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในสเปนเป็นอันดับสามของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St Peter Cathedral) ที่กรุงโรมและเซนต์
ปอล (St Paul) ที่ลอนดอน เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบมัวร์ริช ภายในเป็นที่บรรจุศพของผู้ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ “คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส” สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธีของศาสนาที่ทำมา จากทองคำและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ ผ่านชม หอคอยทองคำ TORRE DEL ORO เป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกวาดัลกีบีร์แม่น้ำสายหลักของเมือง ผ่าน ชมอัลกา ซาร์ ซึ่งเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์สเปนหลายพระองค์ ตกแต่งแบบมูเดฆาร์

ชม พลาซา เด เอสปันญา Plaza de Espana จัตุรัสโค้งครึ่งวงกลม แต่ละโค้งประตูติดตั้งตราประจำจังหวัดทำด้วยเซรามิกสวยงาม

เย็น รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊ก เสริฟพร้อมไวน์รสเลิศของสเปน

ตื่นตากับการแสดง “ฟลาเมงโก” ระบำประจำชาติสเปน จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL
VERTICE หรือเทียบเท่า

4 เซบียา - กรานาดา - พระราชวังอะลัมบรา - จัตุรัสซานต้า อานา
รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองกรานาดา Granada (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)อาณาจักรที่มั่นสุดท้ายที่ปกครองโดยมัวร์นานที่สุด เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวง ประจำจังหวัดในสมัยกาหลิบแห่งกอร์โดบา ถึง 60 ปี ปัจจุบัน กรานาดาเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกรานาดาในแคว้นปกครองตนเองอันดาลูซิอา ประเทศสเปน ตั้งอยู่ตีนเทือกเขาซิเอร์ราเนวาดาตรงบริเวณที่แม่น้ำดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฆนิล (Genil) มาบรรจบกัน ที่ระดับความสูง 738 เมตรจากระดับน้ำทะเล

บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชม เมืองกรานาด้า Granada เมืองภายใต้อิทธิพลอิสลามเมืองสุดท้ายที่ถูกกษัตริย์สเปนยึดกลับคืนมาได้ในปีค.ศ. 1492 เข้าชม พระราชวังอะลัมบรา La Alhambra Palace เป็น
พระราชวัง ป้อมปราการและเป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยนั้น บริเวณเขตพระราชวังอะลัมบรา ทั้งหมดรวมถึงสวนเฆเนรัลลิเฟ่ Generalife Gardenและสวนอัลไบซิน Albaicàn Garden ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี ค.ศ. 1984 เขต พระราชวังอะลัมบรา ประกอด้วยส่วนที่เป็นป้อมปราการ มีกำแพงและหอรบที่สร้างด้วยหินสีแดง ทำให้ได้ชื่อในภาษาอาหรับว่า กาลัตอัลฮามบรา ซึ่งแปลว่า ป้อมแดง

จากนั้นนำท่านแวะกันที่ จัตุรัสซานต้า อานา Plaza Santa Ana และ พลาซ่า นูวา Plaza
Nueva ซึ่งอยู่บริเวณ เชิงเขาอะลัมบรา Alhambra Hill ที่นี่ท่านจะได้ช้อปปิ้งและอิ่มท้องไปกับ
ร้านค้าที่มีอาหารไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Catalonia Granada Hotel หรือเทียบเท่า

5 กรานาด้า - คอร์โดบ้า - สุเหร่าเมซกีต้า - สะพานโรมัน ปูเอเต โรมาโน - โตเลโด้
รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้า Cordoba (ระยะทาง 201 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)ชมเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
นำท่านชม เมืองคอร์โดบ้า ผ่านเขตกำแพงเมืองโบราณ ซึ่งด้านหลังจะเป็นชุมชนชาวยิวอาศัยอยู่

ผ่านชม ปราสาทอัลคาซาร์ Alcazar Castle

บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย พาท่าน เข้าชมสุเหร่าเมซกีต้า Mezquita สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด
ความโดดเด่นของศาสนสถานแห่งนี้คือการสร้างโบสถ์ในคริสต์ศาสนา ให้ผสมกลมกลืนกับสุเหร่าในศาสนาอิสลาม จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ลึกซึ้งแห่งงานศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาแต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือ มีห์รับ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามไว้เป็นอย่างดีนำคณะถ่ายรูปกับ อัลกาซาร์ เด โลส เรเยส กริสเตียโนส Alcazar de los Reyes Cristianos เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเฟร์นานโด สร้างในปี 1328

และสะพานโรมัน ปูเอเต โรมาโนThe Puente Romano ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ Guadalquivir River)ม กังหันวิดน้ำ บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและการใช้พลังงานน้ำสมัยโรมัน มีหอคอยป้องกันข้าศึก

สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองโตเลโด้ Toledo (ระยะทาง 343 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างเป็นล้อมรอบไปด้วย แม่น้ำตากุส Tagus River เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ว่าเป็นเมืองมรดกโลก

นำท่านผ่านชมสถานีรถไฟ ที่เป็นงานสถาปัตยกรรม มูเดฆาร์ Mudejar แล้วข้ามสะพานอัลกันตารา Puente de San Martin สะพานเก่าแก่ที่สุด ผ่านแม่น้ำตากุส Tagus River เข้าสู่เมืองชั้นในของ เมืองโตเลโด้ Toledo

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sercotel Pintor El GrecoHotelหรือเทียบเท่า

6 โตเลโด้ - ประตูเมืองบีซากรา - มหาวิหารแห่งโตเลโด - เซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - ปราสาทอัลกาซาร์ - กรุงมาดริด

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำคณะ ชมประตูเมืองบีซากรา Gate of Bisagra เป็นประตูทางเข้าเขตเมืองเก่าสร้างโดยThe
Emperor CarlosV แรกๆ สร้างในสไตล์อาหรับ แต่ต่อมามีการ Modified สไตล์ Renaissance โดยสถาปนิกชื่อ Alongso ในปี 1550

จากนั้นนำคณะเข้าชม มหาวิหารแห่งโตเลโด Toledo Cathedral สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16

ผ่านชม โบสถ์ซานโต-โตเม่ Iglesia de Santo Tome และย่านชุมชนชาวยิวรวมทั้ง โบสถ์ยิวซินาก็อก Sinagoga de Santa Marìa La Blanca

จากนั้นนำคณะแวะถ่ายรูปจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก Ei Greco ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงามอิสระให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมือง เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี มีชื่อเสียงของ เมืองโตเลโด้ คือดามมัสเซเนDamascene เป็นภาชนะโลหะลงดำ แล้วขึ้นลายด้วยใยทองเงิน และทองแดง

จากนั้น เดินช้อปปิ้งไปตามถนน ตรอกซอย ที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกและแบรนด์เนม

บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย Segovia(ระยะทาง 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเวีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยู่เชิงเขากวาดาร์รามา บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมา Eresma กับแม่น้ำกลาโมเรส Clamores

นำคณะชมเมืองเซโกเวีย ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย Segovia Cathedral และสะพานส่งน้ำโรมัน Roman Aquaduct นับเป็นท่อส่งน้ำโรมันที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในสเปน มีโค้ง 165 ช่วง และสูง 29 เมตร

นำคณะชมเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการ
บูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15

นำคณะ เข้าชมปราสาทแห่งเซโกเวียหรือ ปราสาทอัลกาซาร์ Alcazar of Segovia มีสมญานามว่า ปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่มองเห็นได้จากภายนอก ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูงที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 แล้วได้รับการต่อเติมในศตวรรษที่ 15 - 16 มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรับข้าศึกในอดีต ภายในปราสาทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงของมีค่าทางประวัติศาสตร์ ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซโกเวียเป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1975

จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด Madrid (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสเปนSpain มหานครอันทันสมัยล้ำยุคที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโตเลโด้ ประกาศให้กรุงมาดริด เป็นเมืองหลวงใหม่สืบมาถึงปัจจุบัน

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Collection Madrid Eurobuilding Hotelหรือเทียบเท่า

7 เอสปันย่าสแควร์ - จัตุรัสซีเบเลส - จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล - พลาซ่า มายอร์
รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พักนำคณะเที่ยวชมกรุงมาดริด เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของทวีปยุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน

นำคณะชม เอสปันย่าสแควร์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน ดอน กิโฆเตและซานโซ ปันซา บนหลังม้า วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ในชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติ

ชม จตุรัสซีเบเลส งดงามไปด้วยน้ำพุ ชมรูปแกะสลักหินอ่อนเทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัวที่แกะสลักด้วยหินอ่อนเช่นกัน มีอาคารโกร์เรโอส ที่มีสีขาวรูปร่างเหมือนเค้กแต่งงานเป็นฉากหลัง

ชม ประตูชัยอัลกาลา สไตล์นีโอที่สร้างถวายพระเจ้าการ์โลสที่ 3

นำคณะนั่งรถผ่านย่านใจกลางเมืองกิโลเมตรศูนย์ ณ จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล ลานรูปไข่ที่รายล้อมด้วยอาคารสีครีม คลาสสิก เป็นจุดเริ่มต้นของถนนทุกสาย ซึ่งตั้งอยู่หน้าตึกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินPuerta del sol Metro เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหล

ผ่านชม อนุสาวรีย์หมี สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ จัตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่เป็นจัตุรัสหิน ตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่ของกรุงมาดริด ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น พิธีราชาภิเษก และสนามสู้วัวกระทิง ปัจจุบันนี้ยังเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ยังคงมีบรรยากาศสมัยศตวรรษที่ 17 ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นย่านถนนคนเดินที่รายล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย

บริการ กลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชม Palacio Real พระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์ ฆวน การ์โลส ของสเปนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังในสไตล์บาโร้ก ใช้เวลาสร้างนานกว่า 25 ปี
เมื่อท่านเดินเข้ามาด้านในอาคารจะเห็นห้องต่างๆ มากกว่า 2,000 ห้อง ถูกตกแต่งไว้อย่างวิจิตร
ตระการตาหรูหรา ด้วยพรหมถัก ภาพศิลป์ เครื่องลายคราม ทองและเงิน อาวุธที่ใช้ทำสงครามหลายร้อยปีก่อน ชุดเกราะโบราณ และเครื่องประดับอันสวยงามที่ประมาณค่าไม่ได้ บางห้องถูกตกแต่งไว้ในสไตล์เอเชีย ทั้งจีนและญี่ปุ่น ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักรับรองแขกต่างเมืองคนสำคัญของประเทศสเปน ด้านหลังของพระราชวัง จะเห็นลานหินอ่อนกว้างยาวไปจนสุดรั้วของวัง ด้านข้างของรั้วประดับด้วยเสาประดิษฐ์ สวนต้นไม้เขียวสดที่ถูกตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายตัดกับสีของพระราชวังที่เป็นสีขาวหินอ่อน

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Collection Madrid Eurobuilding Hotelหรือเทียบเท่า

8 มาดริด - รถไฟความเร็วสูง AVE - บาร์เซโลน่า - เขามอนต์จูอิก - ถนนราลัมบรา
รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง AVE จากมาดริด - บาร์เซโลน่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง 45 นาที)

คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลน่า Barcelona ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของแหลม
ไอบีเรีย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสเปน ได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงแห่ง เมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทั้งยังผสมผสานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่กับความทันสมัยในโลกปัจจุบันได้อย่างลงตัว เป็นเมืองโอลิมปิกที่เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวสายกีฬาที่ได้มาเยือนอีกด้วย

บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เขามอนต์จูอิก Montjuic เป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรวมของเมืองบาร์เซโลนา รวมทั้งส่วนของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากนั้น นำคณะเลือกซื้อสินค้านานาชนิดบน ถนนราลัมบราLa Ramblas Street ถนนสายธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองบาร์เซโลน่าอิสระ ให้คณะเดินเล่น หรือช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย ซึ่งในแต่ละตรอกซอกซอย มีร้านรวงให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้า ของฝาก

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 Marina Barcelona Hotel หรือเทียบเท่า

9 บาร์เซโลน่า -มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย- City of Gaudi - ดูไบ

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำคณะชมโบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย La Sagrada Familia หรือ มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย
สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งมีความสูงถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้าง
อย่างสวยงามแปลกตา เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1882 โดย สถาปนิก “อันโตนิโอ เกาดี้” ใช้เวลา
ทำงานอยู่นานถึง 43 ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตในปี1926 ปัจจุบันยังคงดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่า
จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 วิหารนี้มีความพิเศษ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆใน
ธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของ มองต์เซร์ราตที่
สวยงามแปลกตา

จากนั้นนำคณะชม City of Gaudi หมู่บ้านสเปน ผลงานของเกาดี้ที่ชาวบาร์เซโลน่าภาคภูมิใจ
ตั้งอยู่บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า กาซ่า บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบให้กับเศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลน่า โดยออกแบบใหม่ทั้งหมดเพิ่มไป 1 ชั้น แล้วทำหลังคาให้สวยงามสะดุดตาระเบียงของเกาดี้เป็น รูปกะโหลกที่สวยงามไร้ที่ติ อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี้
ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือ
เป็นแฟชั่นในยุคนั้น

จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเกล Park Guell เป็นหนึ่งในงานที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง
ออกแบบตั้งแต่ปี 1900-1914 มีตลาดในร่ม จัตุรัสกลางมีทางเดินข้ามหุบเขา บ้านที่สร้างเสร็จ
เพียงสองหลัง และกำแพงรอบอุทยานเป็นกระเบื้องหลากสี ล้วนตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก
ทั้งสิ้น สถานที่สุดท้ายของเกาดี้ คือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน

บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมสนามคัมป์นู Camp Nou ของสโมสรบาร์เซโลน่า ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1954 และ

แล้วเสร็จในปี 1957 ในสนามมีความจุมากมายมหาศาลถึง 98,787 คน สโมสรฟุตบอลบาร์เซโล
นา เคยครองถ้วยชนะเลิศในยุโรปและสเปน ปัจจุบันเป็นสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จ
อย่างมากในประเทศสเปน

หมายเหตุ : หากวันนั้นมีการแข่งขัน หรือกรณีที่สนามปิดงดให้บริการเข้าชม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ให้ถ่ายรูปด้านนอกและ เลือกซื้อสินค้าใน Mega Store ของสโมสรแทน

จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ย่าน Casa Batllo ย่านช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งของกรุงบาร์เซโลน่า ให้
ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Casa Milà สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ
อันตอนี เกาดี อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า

บริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า เอล ปรัต เจ้าหน้าที่พีเอสพีทัวร์ อํานวย
ความสะดวกเช็คอินเอกสารและสัมภาระก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก

คณะบินสู่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 188 (ใช้เวลาเดินทาง 6
ชั่วโมง 25 นาที)

10 ดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าหน้าที่พีเอสพีทัวร์ อํานวยความสะดวกนำคณะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. คณะบินสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ EK 372 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง )
18.40 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคา

โปรดสอบถาม

ราคารวม

1. รถนำเที่ยว (รถยนต์ / มินิแวน / มินิบัส / รถบัส) พร้อมคนขับรถตู้ไม่สามารถเข้าเขตเมืองเก่าได้ต้องส่งใกล้ๆแล้วเดินหรือนั่งรถใต้ดินเข้าไป

2. ที่พักพร้อมอาหารเช้าจำนวน 10 คืนราคาไม่เกินคืนละ 150 ยูโรต่อห้องคู่หากต้องการอัพเกรดจ่ายเพิ่มเองตามจริง

3.ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม

ราคาไม่รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

2. ค่าวีซ่า

3. อาหารเที่ยงและเย็น

4.ค่ายกกระเป๋าณโรงแรมที่พัก

5.ทิปสำหรับคนรถวันละ 40 ยูโรต่อคณะหรือ 440 ยูโรต่อทริป

6.โปรแกรมทัวร์ที่ท่านได้เลือกเพิ่มเติม (Optional tours) นอกเหนือจากที่จัดให้และนอกเหนือเวลา

7.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)